Minsk, Belarus 18-21 July 2013

List of Games

Round 3
Styczynska Karolina – Zapara Viktor